Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng về nâng cao nhận thức và năng lực thực hành các hệ thống quản lý quốc tế và quản lý 4.0 phục vụ Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2020 - 2045 và Kế hoạch triển khai giai đoạn 2021 - 2025 (lần 3)

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng về nâng cao nhận thức và năng lực thực hành các hệ thống quản lý quốc tế và quản lý 4.0 phục vụ Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2020 - 2045 và Kế hoạch triển khai giai đoạn 2021 - 2025 (lần 3)

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 1373/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc bồi dưỡng về nâng cao nhận thức và năng lực thực hành các hệ thống quản lý quốc tế và quản lý 4.0 phục vụ Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2020 - 2045 và Kế hoạch triển khai giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, phối hợp báo giá kinh phí tổ chức trọn gói dành cho 01 học viên (chi tiết xem file đính kèm).

Công văn số 3751/SNV-CCVC ngày 17 tháng 8 năm 2022

Danh mục Danh mục