Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng về quản lý giao thông thông minh năm 2022

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng về quản lý giao thông thông minh năm 2022

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 1382/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng về quản lý giao thông thông minh năm 2022,

Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, phối hợp báo giá kinh phí tổ chức trọn gói dành cho 01 học viên (chi tiết xem file đính kèm)

Công văn số 2476/SNV-CCVC ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ.

Kế hoạch số 1382/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục