Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt may Gia Định

Ngày 09 tháng 8 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức vụ  Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dệt may Gia Định, gồm:  ông Hà Viết Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Lê Đông Triều, Tổng Giám đốc;  ông Trần Quang Minh và ông Phan Thanh Quan, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Dệt may Gia Định.

- Bổ nhiệm ông Hà Viết Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Dệt may Gia Định, giữ chức Chủ tịch Hộii đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dệt may Gia Định; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 06 tháng 5 năm 2015;

- Bổ nhiệm ông Lê Đông Triều, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Dệt may Gia Định, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dệt may Gia Định, thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Ngọc HIệp, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Dệt may Gia Định, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Dệt may Gia Định; thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một  thành viên dịch vụ Dệt may Gia Định quyết định bổ nhiệm bà Thanh Thị Huệ và ông Bùi Văn Xuân, Phó Tổng Giám đốc Công ty dịch vụ  Dệt may Gia Định giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dệt may Gia Định.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục