Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn

Ngày 09 tháng 8 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức vụ  Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn, gồm: ông Lê Văn Quê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Lê Minh Trí, Tổng Giám đốc; ông Thái Sơn, Ủy viên Hội đồng Quản trị; ông Trần Việt Trung và ông Cáp Hữu Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược Sài Gòn;

- Bổ nhiệm ông Lê Văn Quê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Dược Sài Gòn, giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn; thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Tổng Giám đốc Công ty Dược Sài Gòn, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn; thời gian giữ chức vụ  là 05 năm;

- Bổ nhiệm bà Đặng thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Dược Sài Gòn, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn; thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một  thành viên Dược Sài Gòn quyết định bổ nhiệm ông Trần Việt Trung và ông Cáp Hữu Ánh,  Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược Sài Gòn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục