Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27 tháng 8 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, gồm: ông Bùi Trọng Hiếu -  Phó Giám đốc; ông Huỳnh Minh Nhựt – Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thành phố; ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc  Xí nghiệp Dịch vụ môi trường thuộc Công ty môi trường đô thị và ông Trần Văn Quân, Giám đốc Xí nghiệp Vận chuyển số 1 thuộc Công ty Môi trường đô thị giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh; Thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Bùi Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Nhựt -  Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Trần Công Khanh -  Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Kiểm soát viên  Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một  thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Của, ông Trần Đại Đồng, Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường thuộc Công ty Môi trường đô thị, ông Trần Văn Quân – Giám đốc Xí nghiệp Vận chuểyn số 1 thuộc Công ty Môi trường đô thị thành phố và ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường  giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục