Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Ngày 28 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức vụ Hội đồng  thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, gồm: ông Trương Trung Việt , Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Tiến Trung, Tổng Giám đốc; bà Tô Thị Thừa, ông Lê Việt Dũng, Ủy viên Hội đồng Quản trị; bà Võ Thị Ngọc Sương, Bí thư Đảng ủy, ông Huỳnh An Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và ông Nguyễn Xuân Đồng, Giám đốc Trung tâm giao dịch QUốc tế Chợ Lớn;

- Bổ nhiệm ông Trương Trung Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị  Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con  Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;  thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 02 rtháng 5 năm 2015;

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con , giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Trưởng Ban Kiểm soát và bà Lê Thị Hằng thành viên Ban Kiểm soát   Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con  giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh An Trung, ông Hoàng Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con giữ chức vụ Phó Tổng  Giám đốc viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục