Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ngày 28 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức vụ  Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gồm : ông Trần Hồng Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Vương Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;  ông Nguyễn Quang Tiên, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Thi và ông Phạm Phú Quốc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành;

- Bổ nhiệm ông Trần Hồng Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bến Thành, giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2013;

- Bổ nhiệm ông Vương Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bến Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng  thành viên Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 03 tháng 11 năm 2014;

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tiên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng  thành viên Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 06 tháng 8 năm 2014;

- Bổ nhiệm ông Lê Xuân Đức, Phó Trưởng Ban Kiểm soát , bà Lại Thị Thanh Phương, thành viên Ban Kiểm soát và ông Lê Minh Phú, chuyên viên kiểm soát Tổng Công ty Bến Thành , giữ chức vụ Kiểm soát Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;  thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thi, ông Phạm Phú Quốc  và ông Nguyễn Băng Tâm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành giữ chức vụ Phó  Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một  thành viên.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục