Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ngày 04 tháng 8 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gồm: ông Lê Văn An - Chủ tịch Hổi đồng Quản trị; ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó Chủ Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Huyên, ông Trần Hưng Việt, ông Lê Ngọc Cơ – Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn; ông Trần Huy Thăng, Giám đốc Công ty Kinh doanh Tiếp thị và ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Đầu tư Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên;

- Bổ nhiệm ông Lê Văn An –  Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 09 tháng 11 năm 2013;

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thọ – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 02 tháng 01 năm 2011;

- Bổ nhiệm bà Lê Thị Hoàng Mai - Trưởng Ban Kiểm soát, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Thành viên Ban Kiểm soát và bà Đào Ngọc Minh, nhân viên Kế toán Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn , giữ chức vụ Kiểm soát viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận để Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huyên, ông Trần Hùng Việt và ông Lê Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục