Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Công nhận Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh thànhphố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ IV (2010 - 2015)

Ngày 24 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín ký ban hành Quyết định số 3255/QĐ-UBND về công nhận Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ IV (2010 - 2015), gồm 54 thành viên được Đại hội Đại biểu Hội Sinh vật cảnh thành phố nhất trí bầu ra.

Hội do ông Võ Văn Cương làm Chủ tịch; có 05 Phó Chủ tịch gồm các ông : Trương Hoàng, Lê Minh Dũng, Đồng Văn Khiêm, Nguyễn Việt Thắng, Trần Viết Mỹ và Bà Nguyễn Thị Hoàng (Hoàng Ni); 09 Ủy viên Thường vụ và 39 Ủy viên Ban Chấp hành.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục