Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Đăng ký nhu cầu đào tạo - bồi dưỡng năm 2011 và phương hướng đào tạo đến năm 2015

Ngày 18 tháng 11 năm 2010, Sở Nội vụ phát hành văn bản số 1656/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả Đào tạo - Bồi dưỡng năm 2010, 05 năm (2006-2010) đăng ký nhu cầu đào tạo - bồi dưỡng năm 2011 và phương hướng đào tạo đến năm 2015. (đính kèm các biểu mẫu báo cáo)

Cac bieu Mau baocao DT nam 2010

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục