Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ năm 2022

Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở năm 2022

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ và đảm nhận các công việc thuộc danh mục phải chuyển đổi vị trí công tác được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018 và Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương;

Sở Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở năm 2022, đề nghị các đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc Sở chủ động tổ chức thực hiện.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục