Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

Trong hai ngày 10 và 11/01/2005, Ban Chỉ đạo Nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tại TP.Hồ Chí Minh cho các tỉnh phía Nam.

Trong lời phát biểu khai mạc, Ông Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban Chi đạo đã nêu bật tầm quan trọng của đợt cải cách tiền lương lần này, nhắc các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời theo hướng dẫn.

Các nội dung được triển khai và hướng dẫn thực hiện gồm:

• Quyết định số 128/QĐ - TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viêc chức cơ quan Đảng, mặt trận và các đoàn thể;

• Nghị quyết số 730/2004/NQ – UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Uy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh dạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

• Nghị định số 203/2004/NĐ – CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu.

• Nghị định 204/2004/NĐ – CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; các thông tư đi kèm để hướng dẫn thực hiện nghị định 204/2004/NĐ – CP gồm:

     - Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT – BNV – BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ – Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    - Thông tư 02/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    - Thông tư số 03/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    - Thông tư số 04/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    - Thông tư số 05/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    - Thông tư số 06/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    - Thông tư số 07/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    - Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT – BNV – BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ – Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    - Thông tư số 09/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    - Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT – BNV – BLĐTBXH -BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ – Lao động – Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

    - Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT – BNV – BLĐTBXH –BTC - UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ – Lao động – Thương binh và Xã hội - Tài chính - Uy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

    - Thông tư số 02/TT – BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

• Nghị định số 205/2004/NĐ – CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; các thông tư đi kèm để hướng dẫn thực hiện nghị định 205/2004/NĐ – CP gồm:

    - Thông tư số 01/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty Nhà nước.

    - Thông tư liên tịch số 02/2005/TT – BLĐTBXH - BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty Nhà nước.

    - Thông tư số 03/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty Nhà nước.

    - Thông tư số 04/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty Nhà nước.

    - Thông tư số 05/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước.

    - Thông tư số 06/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty Nhà nước.

• Nghị định 206/2004/NĐ – CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước;

    - Thông tư 07/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 206/2004/NĐ – CP.

    - Thông tư 09/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân theo Nghị định 206/2004/NĐ – CP.

• Nghị định 207/2004/NĐ – CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước; Thông tư 08/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 207/2004/NĐ – CP.

• Nghị định 208/2004/NĐ – CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội ; Thông tư số 11/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định 208/2004/NĐ – CP.

• Nghị định 210/2004/NĐ – CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Thông tư số 10/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/01/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định 210/2004/NĐ – CP.

Danh mục Danh mục