Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Kế hoạch Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại năm 2023

Căn cứ Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025,

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 671/KH-SNV ngày 20 tháng 02 năm 2023 về tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại năm 2023

Danh mục Danh mục