Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Nội vụ đã có Kế hoạch số 1627/KH-SNV ngày 10 tháng 5 năm 2021 về tổ chức Lớp  bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra năm 2021.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, phối hợp báo giá kinh phí tổ chức trọn gói dành cho 01 học viên (chi tiết xem file đính kèm)

Công văn số 3153/SNV-CCVC ngày 14 tháng 7 năm 2022

Kế hoạch số 1627/KH-SNV ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục