Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001và xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Chính phủ ban bành Nghị định về công tác dân tộc.

Nghị định này quy định các hoạt động về công tác dân tộc nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước khi thực hiện công tác dân tộc; tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tham gia thực hiện chính sách dân tộc trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định bao gồm các nội dung: 

- Chương I: Những quy định chung

+ Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

+ Điều 2: Đối tượng áp dụng.

+ Điều 3: Các nguyên tắc cơ bản của công tác dân tộc.

+ Điều 4: Giải thích từ ngữ.

+ Điều 5: Xác định thành phần dân tộc.

+ Điều 6: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số.

+ Điều 7: Các hành vi bị nghiêm cấm.

- Chương II: Chính sách dân tộc

+ Điều 8: Chính sách đầu tư và sử dụng nguồn lực.

+ Điều 9: Chính sách đầu tư phát triển bền vững.

+ Điều 10: Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.

+ Điều 11: Chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số.

+ Điều 12: Chính sách đối với người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số.

+ Điều 13: Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa.

+ Điều 14: Chính sách phát triển thể dụng, thể thao vùng dân tộc thiểu số.

+ Điều 15: Chính sách phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số.

+ Điều 16: Chính sách y tế, dân số.

+ Điều 17: Chính sách thông tin - truyền thông.

+ Điều 18: Chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

+ Điều 19: Chính sách bảo vệ môi trường, sinh thái.

+ Điều 20: Chính sách quốc phòng, an ninh.

- Chương III: Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

+ Điều 21: Quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

+ Điều 22: Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Chương IV: Tổ chức thực hiện

+ Điều 23: Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Điều 24: Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc.

+ Điều 25: Trách nhiệm của UBND các cấp.

+ Điều 26: Phối hợp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

- Chương V: Điều khoản thi hành.

+ Điều 27: Hiệu lực thi hành.

+ Điều 28: Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành.

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục