Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ông NGUYỄN AN LONG - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giải quyết chế độ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 12 năm 2010

Ngày 13 tháng 12 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận ký ban hành quyết định số 5653/QĐ-UBND về chấp thuận để Ông Nguyễn An Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2010.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục