Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ông NGUYỄN DUY SƠN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố

Ngày 24 tháng 12 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín ký ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND-TC, về bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Sơn, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố; thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Duy Sơn là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục