Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ông NGUYỄN HỮU THIỆN được cử giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Hồ Chí Minh

về cử Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài ký ban hành quyết định số 3170/QĐ-UBND về cử ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Hồ Chí Minh, làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2010 - 2015, thay ông Trần Thành Long

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục