Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Phát biểu chỉ đạo của ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố trong buổi Tọa đàm "Đồng hành cùng doanh nghiệp”

Tại buổi Tọa đàm “Trao đổi, giải đáp về thực hiện TTHC trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” được diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động Khu Công nghệ cao Thành phố vào ngày 08 tháng 6 năm 2022,

Thay mặt Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố đã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp CCHC để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” theo đúng tinh thần những cam kết đề ra trong kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố đảm bảo đúng tiến độ.

Hai là, nghiêm túc tổ chức đối thoại giao tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp nhằm trực tiếp lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời; đồng thời có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động đóng góp, hiến kế cải cách hành chính.

Ba là, chủ động và duy trì thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, thái độ tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân và doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong giải quyết công việc.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Năm là, thường xuyên rà soát đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính đúng theo quy định. Tập trung kiện toàn Bộ phận Một cửa đáp ứng yêu cầu thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sáu là, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và tích hợp, vận hành, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cuối cùng, các cơ quan, đơn vị đã ký kết các bản ghi nhớ ngày hôm nay, nhanh chóng, tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện để tạo ra các sản phẩm tốt nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

thtanh.snv

Danh mục Danh mục