Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

PHÊ CHUẨN ÔNG LÊ MINH TRÍ, PHÓ BÍ THƯ QUẬN ỦY QUẬN 1, GIỮ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1.

Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2005, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đă ký Quyết định phê chuẩn Ông Lê Minh Trí, Phó Bí thư Quận ủy quận 1, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, thay Bà Trương Thị Ánh.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục