Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ - NGUYỄN THÀNH TÀI ĐÃ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHO BÀ NGUYỄN THỊ PHẤN VÀ ÔNG NGUYỄN THÀNH TẤN

Chiều ngày 23/8/2005, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Nguyễn Thành Tài, đã trao Quyết định:

1. Chấp thuận Bà Nguyễn Thị Phấn (Đỗ Thị Phấn), được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn, để giữ chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản Văn hoá.

2. Điều động Ông Nguyễn Thành Tấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn, thay Bà Nguyễn Thị Phấn; thời gian giữ chức vụ đến hết tháng 10/2009.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục