Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Quy định chi tiết thi hành NĐ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày 26/11/2010, Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BNV về Quy định chi tiết thi hành NĐ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Thông tư số 11/2010/TT-BNV

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục