Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường Đại học"

Ngày 22 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg về việc ban hành "Điều lệ trường Đại học"

Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục