Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2021

Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3961/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương, từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II năm 2021.

Tải văn bản tại đây: Quyết định số 3961/QĐ-UBND

Danh mục Danh mục