Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Quyết định về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Ngày 17 tháng 3 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài đã ký quyết định về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện .
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục