Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Quyết định về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 10 đối với Ông Nguyễn Văn Ba, do nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 20 tháng 3 năm 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân đã ký ban hành Quyết định về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 10 đối với Ông Nguyễn Văn Ba, do nghỉ hưu theo chế độ.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục