Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Quyết định về thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng.

Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân đã ký ban hành Quyết định về thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng.
Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng được sử dụng con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (về thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố) đã ký ban hành trước đây.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục