Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

   Qua một năm triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; sự đồng thuận, chung tay của người dân và doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

   Bên cạnh những mặt đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế: công tác ban hành, rà soát và theo dõi thi hành văn bản quy phạm còn chậm, chưa đáp ứngyêu cầu công tác; công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính còn hạn chế, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn ngày được cải thiện, tuy nhiên tính trên tổng số hồ sơ trễ hạn thì số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn vẫn còn khá lớn, việc thực hiện cơ chế giám sát giải quyết thủ tục hành chính chưa hiệu quả, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, chưa hiệu quả và đồng bộ; bộ máy cơ quan hành chính nhà nước chưa được tinh gọn kịp thời; một số ít số lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự chuyên nghiệp trong phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

   Để tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới; tạo ra được bước đột phá mạnh mẽ và vượt trội trong công tác cải cách hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, ngày 12 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025 với nội dung chính gồm 10 điều (xem chi tiết tại đây).

   Việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, Thành phố dịch vụ công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

thtanh.snv

Danh mục Danh mục