Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀY THÀNH CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN

   Nhằm duy trì kết quả tích cực Tháng hành động mang lại; thể chế hóa việc “tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày” từ phong trào thành những quy định bắt buộc; không chạy theo phong trào, thành tích, Thành phố đã ban hành Công văn số 2832/UBND-KSTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày đến hết năm 2022 và Công văn số 3090/UBND-KSTT ngày 31 tháng 8 nằm 2022 chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát, đánh giá để duy trì, đồng bộ các thủ tục hành chính có thể rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong ngày.

   Theo đó, ngày 14 tháng 9 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức cuộc họp, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức rà soát, đánh giá để duy trì, đồng bộ các thủ tục hành chính có thể rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong ngày. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Phương án đơn giản hóa; xem việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày là công việc thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới chứ không dừng lại ở “tuần cao điểm, Tháng hành động”.

Danh mục Danh mục