Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN TIÊU BIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

   Thực hiện Kế hoạch số 1018/KH-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, tiến tời tham gia đăng ký dự thi Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 -  năm 2023, Lĩnh vực 3: Quản lý nhà nước;

   Tính đến nay, đã có 32 cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính năm 2022 tại đơn vị; 31 cơ quan, đơn vị đã thực hiện đăng ký các mô hình, giải pháp, sáng kiến về CCHC và gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp.

   Theo đó, nội dung đăng ký thi đua chủ yếu tập trung vào các nội dung chính như sau:

   - Đối với các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước, thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể CCHC trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022. Trọng tâm là nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương.

   Đồng thời, thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện CCHC đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

   Các cá nhân, tập thể có các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện CCHC theo chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

   - Đối với các tập thể, cá nhân là đơn vị báo, đài trên địa bàn Thành phố, là tác giả, nhóm tác giả có những bài viết tuyên truyền về CCHC; có sáng kiến, cách làm hay trong công tác tuyên truyền về CCHC trên địa bàn Thành phố. Người dân, doanh nhân, doanh nghiệp có mô hình giải pháp, sáng tạo được ứng dụng hiệu quả trong thực tế đối với 6 lĩnh vực của công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

   Trên cơ sở các mô hình, giải pháp, sáng kiến xuất sắc tiêu biểu được các cơ quan, đơn vị đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng, Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố sẽ đánh giá, lựa chọn ít nhất 20 mô hình, sáng kiến về cải cách hành chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định công nhận và triển khai áp dụng nhân rộng các mô hình tiên tiến về cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới./.

thtanh.snv

Danh mục Danh mục