Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP TỤC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀY TỪ NAY ĐẾN HẾT NĂM 2022

   Năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 88 thủ tục hành chính theo Danh mục từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022 với mục đích hỗ trợ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư trên địa bàn Thành phố. Kết quả: tại khối quận - huyện, thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận và giải quyết hơn 229.642 thủ tục hành chính trong ngày, cấp xã tiếp nhận và giải quyết hơn 199.275 hồ sơ thủ tục hành chính trong ngày; tại khối sở, ban, ngành đã tiếp nhận và giải quyết hơn 20.696 thủ tục hành chính trong ngày; tại khối các đơn vị ngành dọc đã tiếp nhận và giải quyết hơn 244.696 hồ sơ trong ngày.

   Bên cạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày theo Danh mục thủ tục hành chính Thành phố đề ra, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đăng ký thêm một số thủ tục hành chính để giải quyết ngay trong ngày; đề ra những mô hình, sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; tổ chức “Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính” thiết thực, hiệu quả theo đặc thù của địa phương, đơn vị nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

  Trên cơ sở những kết quả đạt được từ Tháng hành động, ngày 12 tháng 8 nằm 2022, Thành phố ban hành Công văn số 2832/UBND-KSTT về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày.

  Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạoThủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tập trung thực hiện các nội dung sau:

  1. Thực hiện và thông báo rộng rãi việc thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trong năm 2022 đối với 88 thủ tục hành chính ban hành theo Danh mục;

  2. Nghiên cứu, bổ sung các thủ tục hành chính để triển khai “tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” tùy theo đặc thù của địa phương, đơn vị;

  3. Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính , cam kết giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không trễ hẹn từ nay đến hết năm 2022; ghi nhận và tổ chức đánh giá các tập thể và cá nhân thực hiện tốt trong đánh giá cán bộ, công chức năm 2022; làm cơ sở xem xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

   Việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới; hỗ trợ giải quyết nhanh chóng những thủ tục cấp thiết, gắn liền với nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp; không chạy theo thành tích, phong trào./.

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

 

Danh mục Danh mục