Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

THÔNG BÁO kết quả thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021

THÔNG BÁO kết quả thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương, từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III, hạng III lên hạng II năm 2021

Tải tài liệu tại đây:

1. Thông báo kết quả thi Vòng 2.

2. Phụ lục kèm Thông báo.

3. Mẫu đơn.

Danh mục Danh mục