Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục