Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như sau:

- Chương I: về tuyển dụng công chức

+ Điều 1: Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

+ Điều 2: Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

+ Điều 3: Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

+ Điều 4: Tổ chức thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức

+ Điều 5: Trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức

+ Điều 6: Thông báo tuyển dụng

+ Điều 7: Thời gian các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức

+ Điều 8: Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

+ Điều 9: Quyết định tuyển dụng và nhận việc

+ Điều 10: Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

+ Điều 11: Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

+ Điều 12: Trường hợp được miễn chế độ tập sự

+ Điều 13: Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

- Chương II: Nâng ngạch công chức

+ Điều 14: Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức

+ Điều 15: Xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch công chức

+ Điều 16: Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức

+ Điều 17: Tổ chức thi nâng ngạch công chức

+ Điều 18: Bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch

- Chương III: Điều khoản thi hành

+ Điều 19: Điều khoản chuyển tiếp về thi nâng ngạch công chức

+ Điều 20: Tổ chức thực hiện

+ Điều 21: Hiệu lực thi hành

+ Điều 22: Trách nhiệm thi hành

Ban hành kèm theo các Phụ lục:

. Phụ lục số 1: Đơn đăng ký dự tuyển công chức

. Phụ lục số 2: Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức

. Phụ lục số 3: Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

. Phụ lục số 4: Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức

. Phụ lục số 5: Hướng dẫn về điều kiện, nội dung, hình thức thi nâng ngạch công chức đối với các kỳ thi chưa đủ điều kiện thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh

 

Thông tư số 13/2010/TT-BNV tại kênh thông tin Văn bản pháp quy trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ hoặc tại Cơ sở dữ liệu Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính của Bộ Nội vụ tại địa chỉ http://doc.moha.gov.vn

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục