Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, Dự kiến trung tuần tháng 10/2204 Bộ Nội vụ sẽ tổ chức hội thảo “Phân cập quản lý giữa các cấp chính quyền địa phương”, qua đó xây dựng Đề án “ Đổi mới phân cấp quản lý Nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương”.

Việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền địa phương trên cơ sở phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền Nhà nước để giải quyế nhanh gọn, dứt điểm các công việc, phù hợp với cơ chế một cửa, phục vụ tốt hơn nhu cầu và lợi ích của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Danh mục Danh mục