Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2023

Thực hiện Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023,

Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch số 580/KH-SNV ngày 15 tháng 02 năm 2023 về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2023

Danh mục Danh mục