Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 9 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia, gồm các ông có tên sau: ông Trần Văn Thạnh, ông Đoàn Trường Thụy, Phó Giám đốc và  ông Trần Quốc Ninh, Giám đốc Công ty Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia (Suleco);

- Bổ nhiệm ông Trần Văn Thạnh, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia (Suleco) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 03 tháng 02 năm 2013;

- Bổ nhiệm ông Trần Quốc Ninh, Giám đốc Công ty Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia (Suleco) giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 08 tháng 7 năm 2013;

- Bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Thường, Phó trưởng Phòng Giới thiệu việc làm Công ty Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia (Suleco) giữ chức vụ Kiểm soát  viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia; thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một  thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Trường Thụy, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia (Suleco) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục