Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Ngày 08 tháng 9 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín đã ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức Hội đồng  thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, gồm các ông  có tên sau: ông Mai Văn Đường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Phan Hồng Quân, Tổng Giám đốc; ông Phạm Xuân Bình, ông Vũ Xuân Đức và ông Nguyễn Hoàng Dũng, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận;

- Bổ nhiệm ông Mai Văn Đường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Phan Hồng Quân, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2012;

- Bổ nhiệm bà Hồ Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận để Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận quyết định bổ nhiệm các ông  sau: ông Phạm Xuân Bình, ông Bùi Văn Ảnh, ông Nguyễn An Bình và ông Võ Minh Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục