Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Tông Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ngày 04 tháng 9 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gồm các ông  có tên sau:  ông Huỳnh Khắc Cần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Trần Đình Phú,  Tổng Giám đốc; ông Phan Văn Phùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Văn Chính, Trưởng Ban Kiểm soát; ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Thanh Sử, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và ông Bùi Thanh Giang, Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;

- Bổ nhiệm ông Huỳnh Khắc Cần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2013;

- Bổ nhiệm ông Trần Đình Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2014;

- Bổ nhiệm bà Lê Thị Tuyết Mai, ông Trần Xuân Chung, Kiểm soát viên và ông Nguyễn Văn Dụ, Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, giữ chức vụ Kiểm soát viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận để Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quyết định bổ nhiệm các ông sau: ông Bạch Vũ Hải, ông Võ Quang Châu, ông Bùi Sĩ Hoàng và ông Hồ Văn Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục