Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm toán định kỳ, bắt buộc đối với với các doanh nghiệp thuộc thành phố

Xét đề nghị của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 về ban hành Kế hoạch kiểm toán định kỳ, bắt buộc đối với các doanh nghiệp thuộc thành phố.

Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế thành phố, các Tổng Công ty, Công ty - TNHH một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con do Nhà nước làm chủ sở hữu, các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn Nhà nước trên 50% các Công ty cổ phần thuộc thành phố có vốn Nhà nước trên 50%, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố và các Sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này,

Quyết định số 453/QĐ-UBND

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục