Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành sắp xếp, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong

Ngày 07 tháng 9 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận ký ban hành các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại và bổ sung chức năng , nhiệm vụ cho các Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong, cụ thể như sau:

- Nhập Trường Giáo dục - đào tạo và Giải quyết việc làm số 5 và số 6 vào Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1, nhập Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 4 vào Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 3.

- Cho phép Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 2 và Trung tâm Giáo dục dạy nghệ và Giải quyết việc làm Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong bổ sung chức năng, nhiệm vụ: được sử dụng đất đai, cơ sở vật chất đưa vào liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế theo quy định  của pháp luật, để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh danh trên các ngành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp và các hoạt động dịch vụ có liên quan… nhằm khai thác có hiệu quả đất đai, tài sản cơ sở vật chất để tạo việc làm cho cán bộ, viên chức, đội viên Thanh niên xung phong và những người cai nghiện ma túy được tiếp nhận vào Trung tâm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục