Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Về kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi Vòng 2 của kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương, từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III, hạng III lên hạng II năm 2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương, từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III, hạng III lên hạng II năm 2021 (sau đây gọi tắt là thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021);

 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) thông báo kết quả thi Vòng 1 môn Kiến thức chung và Ngoại ngữ (xem Phụ lục 01 đính kèm).

           Các thí sinh có kết quả thi Vòng 1 với số câu trả lời đúng cho từng môn thi từ 50% số câu hỏi trở lên sẽ được tiếp tục thi Vòng 2: thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (đề mở) (xem Phụ lục 02 đính kèm)

Thông báo số 4262/TB-HĐT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng thi.

Danh mục Danh mục