Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 12/QĐ-UBND-TC ngày 10 tháng 6 năm 2022 về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

Danh mục Danh mục