Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Về việc thành lập Tạp chí Khoa học phổ thông thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 về việc thành lập Tạp chí Khoa học phổ thông thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Báo Khoa học phổ thông thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập với Tạp chí Thời sự Y học thuộc Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục Danh mục