Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

VIDEO CLIP ĐẠT GIẢI BA HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

VIDEO CLIP ĐẠT GIẢI BA HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

1. Đơn vị dự thi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung: Cải cách hành chính phục vụ người dân

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới: http://chicuccntyhcm.gov.vn/new/2022/10/15/Hoi-thi-tuyen-truyen-Cai-cach-hanh-chinh-nam-2022.aspx

2. Đơn vị dự thi: Ủy ban nhân dân quận 4

Nội dung: Hiệu quả mô hình “Thực hiện thủ tục hành chính qua hệ thống Zalo” và mô hình “5 trong 1 hỗ trợ đăng ký hộ kinh doanh”

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới:  https://fb.watch/gGYWM5lYer/

3. Đơn vị dự thi: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận 6

Nội dung: Thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới: https://pgdquan6.hcm.edu.vn/cai-cach-hanh-chinh/phong-giao-duc-va-dao-tao-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tai-don-vi-huong-ung-hoi/ctfull/84766/440317

4. Đơn vị dự thi: Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho, quận 1

Nội dung: Hướng dẫn sử dụng mức độ công trực tuyến mức độ 3, 4

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới: https://www.youtube.com/watch?v=4cfmZSQ12Dc

Danh mục Danh mục