Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

VIDEO CLIP ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

VIDEO CLIP ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

1. Đơn vị dự thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung: Đăng ký doanh nghiệp

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới: https://www.youtube.com/watch?v=Ss8d4OLcb8I

2. Đơn vị dự thi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung: Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới:  https://chicucttbvtvhcm.gov.vn/thong-tin-hoat-dong/huong-dan-nop-ho-so-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-tai-chi-cuc-trong-trot-va-bao-ve-thuc-vat-1493.html

3. Đơn vị dự thi: Ủy ban nhân dân Phường 10, Quận 6

Nội dung: Nâng cao hiệu quả đánh giá cán bộ, công chức kết hợp khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại phường với mã QR Code liên kết với website.

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới: https://by.com.vn/feOdD

Danh mục Danh mục