Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

XÉT CHUYỂN NGẠCH CÁN SỰ, CHUYÊN VIÊN

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, Bộ Nội vụ đã có công văn số 567/BNV – CCVC ngày 17/03/2005 về việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương. Cụ thể như sau:

1/ Đối tượng và phạm vi áp dụng: Là cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chánh Nhà nước hoặc các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đang xếp ở các ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương, được cơ quan, đơn vị cử đi học tập nâng cao trình độ và đã được cấp bằng tốt nghiệp.

2/ Tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển ngạch:

- Đạt yêu cầu trình độ quy định tại tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đề nghị chuyển xếp;
- Hoàn thành tốt nghĩa vụ cán bộ công chức quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức;
- Cơ quan có vị trí, nhu cầu công việc;
- Được bố trí làm đúng ngành nghề đào tạo;
- Không trong thời gian đang bị thi hành kỷ luật.

Sở Nội vụ đã triển khai đến các Sở, Ngành, Quận, Huyện theo thông báo số 254/CV – SNV ngày 29/03/2005.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục