Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Quay lại

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 06/CT-UBND NGÀY 30/6/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố có Báo cáo số 216/BC-UBND về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Trong nội dung Báo cáo có nêu rõ và phân tích nguyên nhân về những tồn tại, hạn chế cần khắc phục liên quan đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quán triệt, phổ biến, thực hiện và kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện hiệu quả quy định về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND đạt được nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới, Sở Nội vụ triển khai Công văn số 817/UBND-NCPC của Ủy ban nhân dân Thành phố đến các cơ quan, đơn vị nhằm tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 06/CT-UBND, nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, quản lý và từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chỉ tiêu đề ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết.

Tải văn bản tại đây:

- Chỉ thị số 06/CT-UBND

- Báo cáo số 216/BC-UBND

- Công văn số 817/UBND-NCPC

 

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục