Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Sở Nội Vụ đã giải quyết

96,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 26/03/2023)

Danh mục Danh mục