Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

[KHẨN] Báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt tại Công văn số 3125/VP-NCPC ngày 11/4/2019;

Theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 303/UBDT-TCCB ngày 29/3/2019 về báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS;

Sở Nội vụ đề nghị:

- Cơ quan, đơn vị Thành phố báo cáo các nội dung theo đề cương và mẫu biểu kèm theo Công văn số 303/UBDT-TCCB.

- Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ cung cấp thông tin thống kê dân số các dân tộc của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 theo biểu đính kèm

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24/4/2019 đồng thời gửi tập tin về hộp thư điện từ dthdung.snv@tphcm.gov.vn  (đính kèm văn bản và biểu mẫu)./.

Công văn số 1400/SNV-CCVC

Mẫu thống kê 1400

Công văn số 1401/SNV-CCVC

Mẫu thống kê 1401

Nguồn: Ban biên tập

Danh mục Danh mục